ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದ ಮದಿಪು …!


ತುಳು ಲೇಸ್ ಲೆಡ್ ತುಳು ಪಾತೆರ್೦ಡನೆ ಪೊರ್ಲು ಆಂಡ ಮುರನಿ ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾರ್ ದ ಜಾಗೆ ಡ್ ನಡತಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬಡ್ ಮಾತ್ರ ಉದಿಪನ ಲೇಸ್ ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದ ಮದಿಪು ಕೇಂದ್ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬೇಜಾರಾತ್ ೦ಡ್ . ತುಳುಕು ತುಳುವೇ ಸಾಟಿ . ಅಂಚದ್ ತುಳುತ ಒವ್ವೆ ಕಾರರ್ಯಕ್ರಮ ಡ್ ಬೇತೆ ಬಾಸೆ ದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಬೊರ್ಚಿ . ಮುರಾನಿದ ಆ ಮದಿಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನ್ಪಪೋ ೦ದುಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s